Tazillah Sahib Saphir

"Saska"

Tazillah Sahib Saphir
* 10.06.1998

Pedigree     |     S-litter


2 x CC
1 x Res-CC-Back-